Evaluatie: verschil tussen versies

Uit Schoolwerkplan SBS Munsterbilzen - Hoelbeek - Martenslinde
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Rapporteren == Alle leerlingen van de lagere school krijgen 4 rapporten per schooljaar. {| class="wikitable" ! style="font-weight: bold;" | Rapportnaam ! styl...')
 
 
(143 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
== Rapporteren ==
+
== Visie op evalueren ==
  
Alle leerlingen van de lagere school krijgen 4 rapporten per schooljaar.  
+
Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. Bij evalueren beoordeelt men <u>het rendement van het didactisch handelen</u>.
  
{| class="wikitable"
+
=== De evaluatie gebeurt vanuit een breed perspectief ===
! style="font-weight: bold;" | Rapportnaam
+
 
! style="font-weight: bold;" | Gerapporteerde periode(s)
+
Een kwaliteitsvolle evaluatie maakt gebruik van verschillende evaluatievormen en informatiebronnen (observaties, gesprekken, presentaties, realisaties, toetsen, ...). We kijken naar de leerlingen in hun totale ontwikkeling, naar talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, met verschillende meetinstrumenten in verschillende contexten (klas, speelplaats, extra-murosactiviteit, ...), doorheen de tijd en door verschillende actoren (klastitularis, zorgcoördinator, medeleerlingen, ...). Op die manier wordt een breed beeld verkregen van de leerling.
! style="font-weight: bold;" | Datum
+
 
|-
+
De resultaten van leergebieden waarvoor we over objectieve toetsen beschikken (zoals bv. wiskunde) worden gerapporteerd op het '''puntenrapport'''.
| Herfstrapport
+
 
| September - herfstvakantie (periode 1)
+
Leergebieden zonder eenduidige toetsen (zoals bv. Nederlands - spreken) worden met een doelstelling uit het '''OVSG-doelenboek''' gerapporteerd op het '''waardenrapport'''.
| Vlak voor de herfstvakantie
+
 
|-
+
=== De evaluatie is afgestemd op de doelen en / of de onderwijsactiviteiten ===
| Kerstrapport
+
 
| Herfstvakantie - kerstvakantie (periode 2) en september - kerstvakantie
+
De evaluatie is naar vorm en inhoud steeds een afspiegeling van de OVSG-doelstellingen en / of in
| Vlak voor de kerstvakantie
+
overeenstemming met de onderwijsactiviteiten. De evaluatie gaat het realiseren van vooropgestelde
|-
+
doelen na.
| Paasrapport
+
 
| Kerstvakantie - paasvakante (periode 3)
+
Op het waardenrapport worden steeds doelstellingen uit het '''OVSG-doelenboek''' genoteerd. Al dan niet - lichtjes - aangepast om ze zo begrijpbaar mogelijk te maken voor ouders.
| Vlak voor de paasvakantie
+
 
|-
+
=== De evaluatie motiveert de leerling ===
| Zomerrapport
+
Evalueren is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling en het leren. Het proces van evaluatie
| Paasvakantie - zomervakantie (periode 4) en september - zomervakantie
+
(h)erkent en ontplooit talenten en draagt bij tot de intrinsieke motivatie. Gericht feedback geven in
| Vlak voor de zomervakantie
+
dialoog en met respect werkt motiverend. Samen wordt er gezocht naar de oorzaken van het wel of niet bereiken van de doelen, naar de eventuele ondersteuningsnoden.
 +
 
 +
<u>De leerling weet dat hij of zij fouten kan en mag maken en dat dit deel uitmaakt van het leerproces</u>.
 +
 
 +
=== De evaluatie is transparant ===
 +
De leerlingen weten wat de bedoeling van de evaluatie is, wat van hen wordt verwacht, welke
 +
evaluatievorm wordt gebruikt, wordt product of proces beoordeeld,... Het beoordelen is afgestemd op vooraf bepaalde, duidelijk omschreven doelen en criteria die transparant zijn voor de leerling. Dit vergroot de betrokkenheid bij het leerproces en de
 +
aanvaardbaarheid van de beoordeling.
 +
 
 +
Bij groepswerk wordt niet alleen gekeken naar de resultaten van de groep, maar ook naar de individuele taakvolbrenging. Het is daarom noodzakelijk dat de leden van de groep duidelijk zicht hebben op hun persoonlijke taak.
 +
 
 +
=== De evaluatie legt het accent op het 'evalueren om te leren' ===
 +
Bij een <u>formatieve evaluatie</u> ('evalueren om te leren') gaat het om een tussentijdse evaluatie die de basis vormt voor de optimalisering van het onderwijsleerproces in de toekomst. Evaluatie is een inherent onderdeel van het onderwijsleerproces. In dit proces zijn doelen,
 +
onderwijsactiviteiten en evaluatie met elkaar verweven. Dit bevordert het leren en geeft de leerlingen
 +
maximale groeikansen. De evaluatie stimuleert de ontwikkeling en de zelfsturing van de leerling op
 +
korte en lange termijn.
 +
 
 +
<div style="width: 600px; margin: 20px auto;">[https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/wp-content/uploads/evalueren_leren.jpg <img src="https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/wp-content/uploads/evalueren_leren.jpg" width="600px" />]</div>
 +
 
 +
Evaluatie kan echter ook een <u>summatieve</u> functie hebben: 'evalueren '''van''' het leren'. Bij deze manier van evalueren worden aan het einde van het onderwijsleerproces de leerresultaten van een leerling beoordeeld. We staan stil bij wat de lerende geleerd heeft en we stellen vast of de vooropgestelde doelen bereikt zijn. De [https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/onderwijsaanbod/ovsg-toetsen/ OVSG-toetsen] aan het van het 6de leerjaar zijn hier een voorbeeld van.
 +
 
 +
We streven naar een systeem van ‘permanente evaluatie’: geen toetsenperiodes, maar toetsen worden afgenomen op het moment dat de te leren leerstof (bv. een thema van wo.) behandeld is. Toetsen worden niet ‘opgespaard’ in het kader van ‘gewoon worden aan grotere hoeveelheden leerstof’. Enkel in het 6de leerjaar kunnen er nog grotere gehelen getoetst worden als voorbereiding op het secundair onderwijs (bv. de summatieve toetsen van Reken Maar!).
 +
 
 +
== Rapporten ==
 +
 
 +
Zie de informatie [https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/rapporten/ over de rapporten] op de schoolwebsite.
 +
 
 +
In principe moeten op <u>alle rapporten alle leergebieden</u> gerapporteerd worden.
 +
 
 +
Zoals hierboven reeds vermeld: op het '''waardenrapport''' worden steeds doelstellingen uit het '''OVSG-doelenboek''' genoteerd. Al dan niet - lichtjes - aangepast om ze zo begrijpbaar mogelijk te maken voor ouders. Bij wereldoriëntatie - techniek en muzische vorming moet de doelstelling voorafgegaan worden door een korte beschrijving of titel van de activiteit.
 +
 
 +
Bv. Knutselen met ronde voorwerpen: De leerlingen kunnen ...
 +
 
 +
Er wordt geen klasgemiddelde of totaalscore meegedeeld aan de ouders of aan de leerling. Bij het puntenrapport kan er naast iedere score ook commentaar ingegeven worden. Het is ook mogelijk om onderaan het rapport algemene commentaar over het volledige rapport te noteren.
 +
 
 +
Het ingeven van commentaar op een rapport is niet verplicht aangezien er bij elke rapport een oudercontact georganiseerd wordt.
 +
 
 +
'''De rapporten moeten enkelzijdig afgedrukt worden op wit A4-papier.'''
 +
 
 +
=== Rapportstructuur ===
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 +
! style="font-weight: bold;" | 1ste graad
 +
! style="font-weight: bold;" | 2de graad
 +
! style="font-weight: bold;" | 3de graad
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
| '''Puntenrapport'''
 +
* Nederlands
 +
** Lezen: technisch lezen
 +
** Lezen: begrijpend lezen
 +
** Schrijven: spelling
 +
** Luisteren
 +
** Taalbeschouwing
 +
* Wiskunde
 +
* Wereldoriëntatie
 +
* Levensbeschouwing
 +
| '''Puntenrapport'''
 +
* Nederlands
 +
** Lezen: begrijpend lezen
 +
** Schrijven: spelling
 +
** Luisteren
 +
** Taalbeschouwing
 +
* Wiskunde
 +
** Getallen
 +
** Meten
 +
** Meetkunde
 +
* Wereldoriëntatie
 +
* Levensbeschouwing
 +
| '''Puntenrapport'''
 +
* Nederlands
 +
** Lezen: begrijpend lezen
 +
** Schrijven: spelling
 +
** Luisteren
 +
** Taalbeschouwing
 +
* Wiskunde
 +
** Getallen
 +
** Meten
 +
** Meetkunde
 +
* Frans
 +
* Wereldoriëntatie
 +
* Levensbeschouwing
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
| '''Waardenrapport'''
 +
* Nederlands
 +
** Schrijven: schrijftechniek
 +
** Schrijven: creatief schrijven
 +
** Spreken
 +
* Wereldoriëntatie
 +
** Techniek
 +
* Muzische vorming    
 +
** Beeld    
 +
** Beweging    
 +
** Drama    
 +
** Media    
 +
** Muziek    
 +
* Lichamelijke opvoeding    
 +
** Atletiek    
 +
** Balvaardigheden-sportspelen    
 +
** Gymnastiek    
 +
** Ritmisch en expressief bewegen    
 +
** Voortbewegen op rollend en glijdend materiaal    
 +
** Zwemmen    
 +
** Attitudes en vaardigheden l.o.
 +
| '''Waardenrapport'''
 +
* Nederlands
 +
** Lezen: expressief lezen
 +
** Schrijven: schrijftechniek
 +
** Schrijven: creatief schrijven
 +
** Spreken
 +
* Wereldoriëntatie
 +
** Techniek
 +
* Muzische vorming    
 +
** Beeld    
 +
** Beweging    
 +
** Drama    
 +
** Media    
 +
** Muziek    
 +
* Lichamelijke opvoeding    
 +
** Atletiek    
 +
** Balvaardigheden-sportspelen    
 +
** Gymnastiek    
 +
** Ritmisch en expressief bewegen    
 +
** Voortbewegen op rollend en glijdend materiaal    
 +
** Zwemmen
 +
** Attitudes en vaardigheden l.o. 
 +
| '''Waardenrapport'''
 +
* Nederlands
 +
** Schrijven: creatief schrijven
 +
** Spreken
 +
* Wereldoriëntatie
 +
** Techniek
 +
* Muzische vorming    
 +
** Beeld    
 +
** Beweging    
 +
** Drama    
 +
** Media    
 +
** Muziek    
 +
* Lichamelijke opvoeding    
 +
** Atletiek    
 +
** Balvaardigheden-sportspelen    
 +
** Gymnastiek    
 +
** Ritmisch en expressief bewegen    
 +
** Voortbewegen op rollend en glijdend materiaal    
 +
** Zwemmen
 +
** Attitudes en vaardigheden l.o.
 
|}
 
|}
 +
 +
=== AVI-leesniveau ===
 +
 +
Voor de leerlingen die [https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/onderwijsaanbod/avi-leesniveaus/ AVI-niveau] M7 (midden 5de leerjaar) nog niet bereikt hebben, wordt het behaalde niveau gerapporteerd via de vakcommentaar op het puntenrapport bij technisch lezen (1ste graad) en begrijpend lezen (2de en 3de graad).
 +
 +
We gebruiken hierbij de volgende structuur: '''AVI-leesniveau E of M + cijfer (midden of einde ... leerjaar)'''
 +
 +
Bv. Leesniveau E5 (einde 3de leerjaar)
 +
 +
=== Leerlingen met een plan van aanpak en compenserende maatregelen ===
 +
 +
Op het puntenrapport van leerlingen met een plan van aanpak of compenserende maatregelen wordt er steeds bij het betrokken vak(onderdeel) het onderstaande genoteerd bij de vakcommentaar:
 +
 +
'''Compenserende maatregelen (zie plan van aanpak)'''
 +
 +
=== Wereldoriëntatie - techniek op het punten- én waardenrapport ===
 +
 +
Wereldoriëntatie is een deel van het punten- en het waardenrapport.
 +
 +
In tegenstelling tot wiskunde en Nederlands wordt er op het puntenrapport één 'totaalscore' voor wereldoriëntatie getoond. [https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/onderwijsaanbod/wo-techniek/ Wereldoriëntatie - techniek] wordt als een apart vakonderdeel gerapporteerd op het waardenrapport met doelstellingen uit het OVSG-doelenboek.
 +
 +
De leerkracht beslist zelf of hij / zij de resultaten van techniekvragen uit een bepaalde toets mee ingeeft bij wereldoriëntatie op het puntenrapport of apart ingeeft bij techniek op het waardenrapport.
 +
 +
'''Opgelet: op ieder rapport moet techniek apart beoordeeld worden het op waardenrapport.''' Dit kunnen techniekdoelstellingen zijn uit algemene wo.-toetsen of beoordelingen van aparte techniekopdrachten.
 +
 +
Aangezien techniek voornamelijk geleerd wordt in de praktijk (door dingen te doen of te maken) heeft de beoordeling van een aparte techniekopdracht de voorkeur!
 +
 +
=== Soorten waarderingen op het waardenrapport ===
 +
 +
In het Smartschool-puntenboek kunnen voor de vakken en vakonderdelen op het waardenrapport cijfers of smileys ingegeven worden. Op het rapport zelf zijn echter alleen smileys zichtbaar.
 +
 +
Bv. 8,6 op 10 op een vak wordt als een 'G'-smiley getoond op het waardenrapport.
 +
 +
* Van 1 tot en met 49 (4): onvoldoende (O)
 +
* Van 50 tot en met 59 (6): zwak (Z)
 +
* Van 60 tot en met 69 (7): matig (M)
 +
* Van 70 tot en met 79 (8): matig goed (MG)
 +
* Van 80 tot en met 89 (9): goed (G)
 +
* Van 90 tot en met 100 (10): zeer goed (ZG)
 +
 +
 +
 +
=== Lichamelijke opvoeding ===
 +
 +
==== Attitudes en vaardigheden ====
 +
 +
De attitudes en vaardigheden voor l.o. zijn een onderdeel van het waardenrapport.
 +
 +
'Attitudes en vaardigheden l.o.' is een vakonderdeel van l.o. en wordt via de gewone evaluaties als volgt beoordeeld op de onderstaande rapporten:
 +
 +
===== Rapport 1 =====
 +
 +
* De leerling is in orde met zijn of haar turnkleding.
 +
* De leerling houdt zich aan de afspraken en doet zijn of haar best.
 +
* De leerling is eerlijk en volgt de regels van het spel.
 +
* ''Enkel voor de 1ste graad'': De leerling kan zichzelf al goed aan- en uitkleden.
 +
 +
===== Rapport 2 =====
 +
 +
* De leerling is in orde met zijn of haar turnkleding.
 +
* De leerling houdt zich aan de afspraken en doet zijn of haar best. 
 +
* De leerling heeft respect voor anderen, ook voor de leerlingen die niet goed kunnen sporten.
 +
 +
===== Rapport 3 =====
 +
 +
* De leerling is in orde met zijn of haar turnkleding.
 +
* De leerling houdt zich aan de afspraken en doet zijn of haar best.
 +
* De leerling speelt en werkt in groepen met iedereen.
 +
 +
==== Zwemmen ====
 +
 +
Zwemmen wordt geëvalueerd door de klastitularis en niet door de leermeester lichamelijke opvoeding.
 +
 +
Minstens één keer per schooljaar moet zwemmen gerapporteerd worden aan de hand van één of meerdere van de onderstaande doelstellingen uit het '''OVSG-doelenboek''':
 +
 +
* De leerlingen passen de ademhaling toe bij een aangeleerde zwemslag.
 +
* De leerlingen beheersen het lichaam bij dieptesprongen en integreren het duiken bij het starten.
 +
* De leerlingen kunnen zonder problemen in het water alle opgelegde spelen en oefeningen aan zoals tikkertje, allerlei balspelen ... .
 +
* De leerlingen beheersen een zwemslag en weten in alle situaties hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen.
 +
* De leerlingen beheersen opwarmings- en rustgevende technieken en passen ze vlot toe in functie van prestatie en recuperatie.
 +
 +
=== Werkgroep Skore ===
 +
 +
Sinds het schooljaar 2013 - 2014 bestaat er een <strike>schooloverstijgende</strike> werkgroep Skore (samen met de stedelijke basisscholen van Mopertingen en Hees). Deze werkgroep is in 2013 - 2014 verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van het nieuwe rapport dat sinds 2014 - 2015 gebruikt wordt. De werkgroep Skore komt op vraag (van de directie of van het schoolteam) bij elkaar om eventuele aanpassingen te doen aan het rapport.
 +
 +
De verslagen van de vergaderingen van de werkgroep Skore zijn terug te vinden op Intradesk in de map [https://sbsbilzen.smartschool.be/index.php?module=Intradesk&folderID=298&ssID=3221 'Algemeen - Besluitvorming - Werkgroep Skore'].
 +
 +
Voor onze school zijn de volgende leerkrachten lid van de werkgroep Skore:
 +
* Munsterbilzen: Leon Vanhees
 +
* Hoelbeek: Niels Valkeners
 +
* Martenslinde: Pieter Lambrechts, Mariska Stulens en Anneleen Wauters
 +
* Leermeesters: Kirsten Gielen
 +
 +
Omdat de stedelijke basisscholen van Mopertingen en Hees geen nieuwe rapportperiodes wilden invoeren vanaf het schooljaar 2019 - 2020 en er nu dus twee 'modellen' bestaan binnen Skore (SBS Munsterbilzen & SBS Mopertingen) komt de werkgroep Skore ook niet meer schooloverstijgend samen.

Huidige versie van 9 mrt 2020 om 15:22

1 Visie op evalueren

Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. Bij evalueren beoordeelt men het rendement van het didactisch handelen.

1.1 De evaluatie gebeurt vanuit een breed perspectief

Een kwaliteitsvolle evaluatie maakt gebruik van verschillende evaluatievormen en informatiebronnen (observaties, gesprekken, presentaties, realisaties, toetsen, ...). We kijken naar de leerlingen in hun totale ontwikkeling, naar talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, met verschillende meetinstrumenten in verschillende contexten (klas, speelplaats, extra-murosactiviteit, ...), doorheen de tijd en door verschillende actoren (klastitularis, zorgcoördinator, medeleerlingen, ...). Op die manier wordt een breed beeld verkregen van de leerling.

De resultaten van leergebieden waarvoor we over objectieve toetsen beschikken (zoals bv. wiskunde) worden gerapporteerd op het puntenrapport.

Leergebieden zonder eenduidige toetsen (zoals bv. Nederlands - spreken) worden met een doelstelling uit het OVSG-doelenboek gerapporteerd op het waardenrapport.

1.2 De evaluatie is afgestemd op de doelen en / of de onderwijsactiviteiten

De evaluatie is naar vorm en inhoud steeds een afspiegeling van de OVSG-doelstellingen en / of in overeenstemming met de onderwijsactiviteiten. De evaluatie gaat het realiseren van vooropgestelde doelen na.

Op het waardenrapport worden steeds doelstellingen uit het OVSG-doelenboek genoteerd. Al dan niet - lichtjes - aangepast om ze zo begrijpbaar mogelijk te maken voor ouders.

1.3 De evaluatie motiveert de leerling

Evalueren is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling en het leren. Het proces van evaluatie (h)erkent en ontplooit talenten en draagt bij tot de intrinsieke motivatie. Gericht feedback geven in dialoog en met respect werkt motiverend. Samen wordt er gezocht naar de oorzaken van het wel of niet bereiken van de doelen, naar de eventuele ondersteuningsnoden.

De leerling weet dat hij of zij fouten kan en mag maken en dat dit deel uitmaakt van het leerproces.

1.4 De evaluatie is transparant

De leerlingen weten wat de bedoeling van de evaluatie is, wat van hen wordt verwacht, welke evaluatievorm wordt gebruikt, wordt product of proces beoordeeld,... Het beoordelen is afgestemd op vooraf bepaalde, duidelijk omschreven doelen en criteria die transparant zijn voor de leerling. Dit vergroot de betrokkenheid bij het leerproces en de aanvaardbaarheid van de beoordeling.

Bij groepswerk wordt niet alleen gekeken naar de resultaten van de groep, maar ook naar de individuele taakvolbrenging. Het is daarom noodzakelijk dat de leden van de groep duidelijk zicht hebben op hun persoonlijke taak.

1.5 De evaluatie legt het accent op het 'evalueren om te leren'

Bij een formatieve evaluatie ('evalueren om te leren') gaat het om een tussentijdse evaluatie die de basis vormt voor de optimalisering van het onderwijsleerproces in de toekomst. Evaluatie is een inherent onderdeel van het onderwijsleerproces. In dit proces zijn doelen, onderwijsactiviteiten en evaluatie met elkaar verweven. Dit bevordert het leren en geeft de leerlingen maximale groeikansen. De evaluatie stimuleert de ontwikkeling en de zelfsturing van de leerling op korte en lange termijn.

Evaluatie kan echter ook een summatieve functie hebben: 'evalueren van het leren'. Bij deze manier van evalueren worden aan het einde van het onderwijsleerproces de leerresultaten van een leerling beoordeeld. We staan stil bij wat de lerende geleerd heeft en we stellen vast of de vooropgestelde doelen bereikt zijn. De OVSG-toetsen aan het van het 6de leerjaar zijn hier een voorbeeld van.

We streven naar een systeem van ‘permanente evaluatie’: geen toetsenperiodes, maar toetsen worden afgenomen op het moment dat de te leren leerstof (bv. een thema van wo.) behandeld is. Toetsen worden niet ‘opgespaard’ in het kader van ‘gewoon worden aan grotere hoeveelheden leerstof’. Enkel in het 6de leerjaar kunnen er nog grotere gehelen getoetst worden als voorbereiding op het secundair onderwijs (bv. de summatieve toetsen van Reken Maar!).

2 Rapporten

Zie de informatie over de rapporten op de schoolwebsite.

In principe moeten op alle rapporten alle leergebieden gerapporteerd worden.

Zoals hierboven reeds vermeld: op het waardenrapport worden steeds doelstellingen uit het OVSG-doelenboek genoteerd. Al dan niet - lichtjes - aangepast om ze zo begrijpbaar mogelijk te maken voor ouders. Bij wereldoriëntatie - techniek en muzische vorming moet de doelstelling voorafgegaan worden door een korte beschrijving of titel van de activiteit.

Bv. Knutselen met ronde voorwerpen: De leerlingen kunnen ...

Er wordt geen klasgemiddelde of totaalscore meegedeeld aan de ouders of aan de leerling. Bij het puntenrapport kan er naast iedere score ook commentaar ingegeven worden. Het is ook mogelijk om onderaan het rapport algemene commentaar over het volledige rapport te noteren.

Het ingeven van commentaar op een rapport is niet verplicht aangezien er bij elke rapport een oudercontact georganiseerd wordt.

De rapporten moeten enkelzijdig afgedrukt worden op wit A4-papier.

2.1 Rapportstructuur

1ste graad 2de graad 3de graad
Puntenrapport
 • Nederlands
  • Lezen: technisch lezen
  • Lezen: begrijpend lezen
  • Schrijven: spelling
  • Luisteren
  • Taalbeschouwing
 • Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Levensbeschouwing
Puntenrapport
 • Nederlands
  • Lezen: begrijpend lezen
  • Schrijven: spelling
  • Luisteren
  • Taalbeschouwing
 • Wiskunde
  • Getallen
  • Meten
  • Meetkunde
 • Wereldoriëntatie
 • Levensbeschouwing
Puntenrapport
 • Nederlands
  • Lezen: begrijpend lezen
  • Schrijven: spelling
  • Luisteren
  • Taalbeschouwing
 • Wiskunde
  • Getallen
  • Meten
  • Meetkunde
 • Frans
 • Wereldoriëntatie
 • Levensbeschouwing
Waardenrapport
 • Nederlands
  • Schrijven: schrijftechniek
  • Schrijven: creatief schrijven
  • Spreken
 • Wereldoriëntatie
  • Techniek
 • Muzische vorming
  • Beeld
  • Beweging
  • Drama
  • Media
  • Muziek
 • Lichamelijke opvoeding
  • Atletiek
  • Balvaardigheden-sportspelen
  • Gymnastiek
  • Ritmisch en expressief bewegen
  • Voortbewegen op rollend en glijdend materiaal
  • Zwemmen
  • Attitudes en vaardigheden l.o.
Waardenrapport
 • Nederlands
  • Lezen: expressief lezen
  • Schrijven: schrijftechniek
  • Schrijven: creatief schrijven
  • Spreken
 • Wereldoriëntatie
  • Techniek
 • Muzische vorming
  • Beeld
  • Beweging
  • Drama
  • Media
  • Muziek
 • Lichamelijke opvoeding
  • Atletiek
  • Balvaardigheden-sportspelen
  • Gymnastiek
  • Ritmisch en expressief bewegen
  • Voortbewegen op rollend en glijdend materiaal
  • Zwemmen
  • Attitudes en vaardigheden l.o.
Waardenrapport
 • Nederlands
  • Schrijven: creatief schrijven
  • Spreken
 • Wereldoriëntatie
  • Techniek
 • Muzische vorming
  • Beeld
  • Beweging
  • Drama
  • Media
  • Muziek
 • Lichamelijke opvoeding
  • Atletiek
  • Balvaardigheden-sportspelen
  • Gymnastiek
  • Ritmisch en expressief bewegen
  • Voortbewegen op rollend en glijdend materiaal
  • Zwemmen
  • Attitudes en vaardigheden l.o.

2.2 AVI-leesniveau

Voor de leerlingen die AVI-niveau M7 (midden 5de leerjaar) nog niet bereikt hebben, wordt het behaalde niveau gerapporteerd via de vakcommentaar op het puntenrapport bij technisch lezen (1ste graad) en begrijpend lezen (2de en 3de graad).

We gebruiken hierbij de volgende structuur: AVI-leesniveau E of M + cijfer (midden of einde ... leerjaar)

Bv. Leesniveau E5 (einde 3de leerjaar)

2.3 Leerlingen met een plan van aanpak en compenserende maatregelen

Op het puntenrapport van leerlingen met een plan van aanpak of compenserende maatregelen wordt er steeds bij het betrokken vak(onderdeel) het onderstaande genoteerd bij de vakcommentaar:

Compenserende maatregelen (zie plan van aanpak)

2.4 Wereldoriëntatie - techniek op het punten- én waardenrapport

Wereldoriëntatie is een deel van het punten- en het waardenrapport.

In tegenstelling tot wiskunde en Nederlands wordt er op het puntenrapport één 'totaalscore' voor wereldoriëntatie getoond. Wereldoriëntatie - techniek wordt als een apart vakonderdeel gerapporteerd op het waardenrapport met doelstellingen uit het OVSG-doelenboek.

De leerkracht beslist zelf of hij / zij de resultaten van techniekvragen uit een bepaalde toets mee ingeeft bij wereldoriëntatie op het puntenrapport of apart ingeeft bij techniek op het waardenrapport.

Opgelet: op ieder rapport moet techniek apart beoordeeld worden het op waardenrapport. Dit kunnen techniekdoelstellingen zijn uit algemene wo.-toetsen of beoordelingen van aparte techniekopdrachten.

Aangezien techniek voornamelijk geleerd wordt in de praktijk (door dingen te doen of te maken) heeft de beoordeling van een aparte techniekopdracht de voorkeur!

2.5 Soorten waarderingen op het waardenrapport

In het Smartschool-puntenboek kunnen voor de vakken en vakonderdelen op het waardenrapport cijfers of smileys ingegeven worden. Op het rapport zelf zijn echter alleen smileys zichtbaar.

Bv. 8,6 op 10 op een vak wordt als een 'G'-smiley getoond op het waardenrapport.

 • Van 1 tot en met 49 (4): onvoldoende (O)
 • Van 50 tot en met 59 (6): zwak (Z)
 • Van 60 tot en met 69 (7): matig (M)
 • Van 70 tot en met 79 (8): matig goed (MG)
 • Van 80 tot en met 89 (9): goed (G)
 • Van 90 tot en met 100 (10): zeer goed (ZG)


2.6 Lichamelijke opvoeding

2.6.1 Attitudes en vaardigheden

De attitudes en vaardigheden voor l.o. zijn een onderdeel van het waardenrapport.

'Attitudes en vaardigheden l.o.' is een vakonderdeel van l.o. en wordt via de gewone evaluaties als volgt beoordeeld op de onderstaande rapporten:

2.6.1.1 Rapport 1
 • De leerling is in orde met zijn of haar turnkleding.
 • De leerling houdt zich aan de afspraken en doet zijn of haar best.
 • De leerling is eerlijk en volgt de regels van het spel.
 • Enkel voor de 1ste graad: De leerling kan zichzelf al goed aan- en uitkleden.
2.6.1.2 Rapport 2
 • De leerling is in orde met zijn of haar turnkleding.
 • De leerling houdt zich aan de afspraken en doet zijn of haar best.
 • De leerling heeft respect voor anderen, ook voor de leerlingen die niet goed kunnen sporten.
2.6.1.3 Rapport 3
 • De leerling is in orde met zijn of haar turnkleding.
 • De leerling houdt zich aan de afspraken en doet zijn of haar best.
 • De leerling speelt en werkt in groepen met iedereen.

2.6.2 Zwemmen

Zwemmen wordt geëvalueerd door de klastitularis en niet door de leermeester lichamelijke opvoeding.

Minstens één keer per schooljaar moet zwemmen gerapporteerd worden aan de hand van één of meerdere van de onderstaande doelstellingen uit het OVSG-doelenboek:

 • De leerlingen passen de ademhaling toe bij een aangeleerde zwemslag.
 • De leerlingen beheersen het lichaam bij dieptesprongen en integreren het duiken bij het starten.
 • De leerlingen kunnen zonder problemen in het water alle opgelegde spelen en oefeningen aan zoals tikkertje, allerlei balspelen ... .
 • De leerlingen beheersen een zwemslag en weten in alle situaties hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen.
 • De leerlingen beheersen opwarmings- en rustgevende technieken en passen ze vlot toe in functie van prestatie en recuperatie.

2.7 Werkgroep Skore

Sinds het schooljaar 2013 - 2014 bestaat er een schooloverstijgende werkgroep Skore (samen met de stedelijke basisscholen van Mopertingen en Hees). Deze werkgroep is in 2013 - 2014 verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van het nieuwe rapport dat sinds 2014 - 2015 gebruikt wordt. De werkgroep Skore komt op vraag (van de directie of van het schoolteam) bij elkaar om eventuele aanpassingen te doen aan het rapport.

De verslagen van de vergaderingen van de werkgroep Skore zijn terug te vinden op Intradesk in de map 'Algemeen - Besluitvorming - Werkgroep Skore'.

Voor onze school zijn de volgende leerkrachten lid van de werkgroep Skore:

 • Munsterbilzen: Leon Vanhees
 • Hoelbeek: Niels Valkeners
 • Martenslinde: Pieter Lambrechts, Mariska Stulens en Anneleen Wauters
 • Leermeesters: Kirsten Gielen

Omdat de stedelijke basisscholen van Mopertingen en Hees geen nieuwe rapportperiodes wilden invoeren vanaf het schooljaar 2019 - 2020 en er nu dus twee 'modellen' bestaan binnen Skore (SBS Munsterbilzen & SBS Mopertingen) komt de werkgroep Skore ook niet meer schooloverstijgend samen.