Systeem

Uit Schoolwerkplan SBS Munsterbilzen - Hoelbeek - Martenslinde
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Referentiekader onderwijskwaliteit (ROK)

Tijdens de personeelsvergadering van 15/01/18 werd items uit het referentiekader door alle aanwezige leerkrachten in 4 groepen (uit verschillende vestigingen) als volgt gerubriceerd:

Vetgedrukte items kwamen bij meerdere groepen voor.

Sterke punten van onze school Werkpunten voor onze school
 • De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners.
 • Het schoolteam en de lerenden creëren samen een positief en stimulerend school- en klasklimaat.
 • Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen.
 • De school communiceert transparant over haar werking met alle betrokkenen.


 • In de school heerst een innovatieve en lerende organisatiecultuur.
 • De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die het leren en onderwijzen ten goede komen.
 • De school stimuleert de studievoortgang van elke lerende.
 • De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid met het oog op de fysieke en mentale veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving.
 • De school bereikt de minimaal gewenste output bij een zo groot mogelijke groep van lerenden.
 • Het schoolteam en de lerenden gaan positief om met diversiteit.
 • Het schoolteam biedt een passend, actief en samenhangend onderwijsaanbod aan.
 • De school geeft haar organisatie vorm op het vlak van cultuur en structuur
 • Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere relevante partners
 • De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid rekening houden met haar pedagogisch project.
 • Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare doelen.
 • Het schoolteam geeft de lerenden adequate feedback met het oog op de voortgang in het leer- en ontwikkelingsproces.
 • De school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke aandacht voor beginnende teamleden.
 • De school ontwikkelt en voert een doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is.


 • Het schoolteam expliciteert de doelen en de beoordelingscriteria.
 • Het schoolteam hanteert doelen die sporen met het gevalideerd doelenkader en zorgt voor samenhang tussen de doelen.
 • Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen.
 • Het schoolteam beslist en rapporteert onderbouwd over het behalen van de doelen bij de lerende.
 • De school streeft bij elke lerende naar zoveel mogelijk leerwinst.
 • De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die het leren en onderwijzen ten goede komen.
 • De school werkt participatief en responsief.
 • Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens.
 • De school ontwikkelt en voert een beleid op het vlak van de fysieke en mentale veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving.

Er zijn duidelijk 2 prioritaire werkpunten:

De school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke aandacht voor beginnende teamleden.

Uit het ROK: "De school ontwikkelt een systematisch professionaliseringsbeleid. Hierbij staan de professionaliseringsnoden van de teamleden en de prioritaire doelen van de school centraal. De school bevordert de professionele dialoog en reflectie over leren en onderwijzen en biedt hierbij de nodige ondersteuning. Interne en externe expertisedeling worden gestimuleerd. De school moedigt de implementatie van professionaliseringsinitiatieven aan en volgt de effecten ervan op. Beginnende teamleden krijgen een passende begeleiding."

De school ontwikkelt en voert een doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is.

Uit het ROK: "De school gebruikt duidelijke en overlegde criteria bij het aanwerven en inzetten van teamleden. Ze speelt in op de competenties van het schoolteam. De school voert informele en formele gesprekken met de teamleden en heeft specifieke aandacht voor ondersteuning. De teamleden krijgen feedback over de manier waarop ze hun opdracht vervullen. Hierdoor toont de school dat zij de inspanningen van de teamleden waardeert. De school voert een transparant en rechtvaardig evaluatiebeleid."

Deze werk- en sterke punten werden besproken tijdens de personeelsvergaderingen per vestiging op 5/11/18, 6/11/18 en 12/11/18.